Breitbart delete clip of Farage thanking Steven Bannon for Brexit

Breitbart delete clip of Farage thanking Steven Bannon for Brexit: